1. See Detail

Všeobecné obchodné podmienky

Internetový obchod B2B shop.bibus.sk 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

 

Vydávateľom Všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť:

 

BIBUS SK, s.r.o.
so sídlom Trnavská 31, 949 01 Nitra, Slovenská republika
zapísaná OR OS v Nitre, odd.: Sro, vl.č.: 11725/N
IČO: 36 534 749
IČD: SK2020148350

 

VOP upravujú obchodné vzťahy medzi BIBUS SK, s.r.o a kupujúcimi cez “Business to business” (ďalej len B2B) internetového obchodu B2B shop.bibus.sk. BIBUS SK, s.r.o si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP a ich platnú aktuálnu a platnú verziu publikuje na shop.bibus.sk. 

 

I. - Základné definície

1. Predávajúcim je BIBUS SK, s.r.o, Trnavská 31, 949 01 Nitra, SR, zapísaná OR OS v Nitre, odd.: Sro, vl.č.: 11725/N.

2. Kupujúcim je každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá v súlade s VOP B2B shop.bibus.sk odošle objednávku prostredníctvom internetovej stránky shop.bibus.sk predávajúcemu.

3. Ochrana osobných údajov pre shop.bibus.sk je publikovaná samostatne na shop.bibus.sk v sekcií “Ochrana osobných údajov”.

 

II. - Registrácia

1. Registrácia kupujúceho nie je povinná.

2. Ak sa kupujúci rozhodne registrovať, požadované údaje sú:

 a) názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa

 b) IČO

 c) IČ DPH ak je kupujúci platca DPH

 d) adresa sídla kupujúceho

 e) dodacia adresa pre zaslanie tovaru

 f) emailová adresa kupujúceho, slúžiaca na komunikáciu pri spracovaní objednávok

3. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v registrácii a je povinný písomne informovať predávajúceho o zmenách v týchto uvedených údajoch.

4. Kupujúci prehlasuje, že je oprávnený poskytnuť osobné údaje, ktoré BIBUS SK, s.r.o, v priebehu registrácie a počas trvania obchodnej spolupráce spracúva v súlade so zákonom a nariadením Európskeho parlamentu o GDPR.

5. Predávajúci má právo zamietnuť a zrušiť registráciu kupujúceho, ak nespĺňa podmienky VOP pre B2B shop.bibus.sk.

 

III. - Objednávka

1. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného v eshope B2B shop.bibus.sk, za cenu uvedenú v eshope B2B shop.bibus.sk, prípadne za cenu vyplývajúcu z dohôd našich prebiehajucích obchodných vzťahov, na adresu dodania a v presne určenom množstve. Objednávka kupujúceho je súčasne návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho predávajúcemu.

2. Dodaním objednáného tovaru kupujúcemu v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodanie tovaru za podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP.

3. Objednávku kupujúci doručuje prostredníctvom internetovej stránky B2B shop.bibus.sk.

4. Objednávkou kupujúci deklaruje, že akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného v eshope B2B shop.bibus.sk.

5. BIBUS SK, s.r.o je oprávnený objednávku neakceptovať a odmietnuť bez uvedenia dôvodu, bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.

 

IV. - Dodanie tovaru

1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na miesto dodania uvedené v objednávke tovaru. 

2. Dodanie sa môže uskutočniť len na územie Slovenskej republiky a tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho na adresu dodania uvedenú v objednávke.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať stav a počet balení dodaného tovaru okamžite po doručení dodávky. Ak kupujúci zistí poškodenie obalu alebo chýbajúce množstvo balení dodaného tovaru, je potrebné oznámiť okamžite túto skutočnosť predávajúcemu a odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu/kuriera. Reklamáciu podanú s oneskorením je BIBUS SK, s.r.o oprávnený odmietnuť.

 

V. - Fakturácia a úhrada za dodaný tovar

1. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosťou BIBUS SK, s.r.o. v súlade s právnymi predpismi.

2. Termín splatnosti faktúry je deň stanovený BIBUS SK, s.r.o. ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho. 

3. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, predávajúci je oprávnený od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je BIBUS SK, s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť predávajúcemu  nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, kupujúci si vyhradzuje právo nárokovať si vzniknuté škody všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

4. Pokiaľ kupujúci reklamuje faktúru alebo jej časť, je povinný uhradiť časť faktúry, na ktorú sa nevzťahuje reklamácia do dátumu splatnosti. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať úrok z omeškania.

5. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

6. Tovar zostáva vo vlastníctve BIBUS SK, s.r.o. až do úplného zaplatenia príslušnej faktúry.

 

VI. - Prepravné a balné náklady

1. Hodnota prepravných nákladov je publikovaná samostatne na shop.bibus.sk v sekcií “Prepravné a balné”.

 

VII. - Záručná doba

1. Produkty predávané na B2B shop.bibus.sk BIBUS SK, s.r.o., majú záručnú lehotu v dĺžke 12 mesiacov, s výnimkou tovarov s definovanou dobou spotreby/upotrebenia/expirácie stanovenou priamo na obale tovaru alebo v dokumentácií k tovaru. Dĺžka záruky môže byť dohodnutá aj individálne ale vždy písomným spôsobom.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku neodborného používania tovaru alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý bol vyrobený alebo v rozpore s návodom na použitie.

 

VIII. - Reklamácie

1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru. Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou adresovanou na sídlo kupujúceho - BIBUS SK, s.r.o, Trnavská 31, 949 01 Nitra. Pomoc pri uplatnení reklamácie dostatnete obrátením sa na zákaznícku podporu BcARe na adrese https://www.bibus.sk/zakaznicka-podpora/podporny-program-bcare/.

2. Reklamácia zjavných vád dodaného tovaru sa musí uskutočniť bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od dodania tovaru.

3. Reklamácia musí obsahovať:

 a) číslo objednávky alebo číslo faktúry

 b) názov tovaru

 c) popis vád, špecifikáciu reklamácie

 

IX. - Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou BIBUS SK, s.r.o. a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa VOP pre B2B shop.bibus.sk predovšetkým dohodou.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi BIBUS SK, s.r.o. a kupujúcim, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

 

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 11.05.2021.